Jahan Tilsimat News

Daşoguz welaýatynyň daýhanlary gowaça ekişine girişdiler

Şu gün Daşoguz welaýatynyň daýhanlary tassyklanan tertibe laýyklykda, gowaça ekişine girişdiler. Bu welaýatyň howa şertleri göz öňünde tutulyp, ekiş möwsümi ýurdumyzyň beýleki sebitlerine görä, biraz giç başlaýar.
Made on
Tilda