Forum we online maslahat üçin registrasiýa

Meseläňizi çalt we takyk çözeris

Online habarlaşmak
Dolandyryjy iş güniňde dowamynda siziň bilen habarlaşar

Düwmä basmak bilen, gizlinlik syýasatymyza razy bolýarsyňyz

Iş wagtymyz :
09 : 00-18:00
Agro himiýa söwdasynda 5 ýyl tejribe
2017 -nji ýyldan bäri
500+önimler
Ýerli we daşary ýurt önimleri

Önümler we taýýarlyklar barada soraglaryňyz barmy? Zyýan berijini ýa-da keseli kesgitläp bilmeýärsiňizmi? Hünärmenlerimiziň uly tejribesi bar we peýdaly maslahatlar bermäge kömek etmäge taýyn!

Professional maslahat beriş usullaryny yzygiderli kämilleşdirýäris we müşderilerimiz üçin has amatly edýäris. 2022-nji ýylda agronomiki goldawymyzyň mümkinçiliklerini giňeltdik, indi Jahan Tilsimatlary hünärmeninden diňe telefon arkaly, web sahypasynda ýa-da resmi Instagram,Imo toparynda däl, eýsem WhatsApp we Telegram habarçylarynda-da maslahat alyp bilersiňiz.

Made on
Tilda