JAHAN TILSIMATLARY TASLAMALAR
DAMJALAÝYN SUWARYŞ
Jahan Tillsimatlary şu sebitde ilkinjileriň biri bolup, ýerleri damjalaýyn esasda suwarmaga girişen daýhan hojalyklarynyň biridir. Bu ugurda öňdebaryjy kompaniýalardan satyn alnan enjamlar suwy 25 metr uzaklyga pürkýär. Olaryň aýlanýandygyny göz öňünde tutsak, her bir enjamyň 50 metr aralyga tegeläp suw pürkmäge mümkinçiligi bar. Ekin şu usulda suwarylanda, adatdakysyndan 3 esse köp suw tygşytlanylýar.

ÝAGYŞLAMA USULLY SUWARYŞ

Suwaryş (suwaryş), çyglylygy bolmadyk meýdanlara suw bermek we topragyň hasyllylygyny ýokarlandyrmak,opragyň kök gatlagynda ätiýaçlyklarynyň köpelmegi

üçin ulanylýar.Esasy görnüşi - gidrotehnikidir

TEPLISSALARYŇ DAMJALAÝYN SUWARYLŞY WE IÇINIŇ HOWASYNY GÖZEGÇILIGI

Ösümlikleri tomussuwarmak gaty kyn. Esasanam gurak we yssy tomusda. Yssy ýurtlarda teplisa üçin damjalaýyn suwarmak tygşytly we ýokary hilli suwaryşyň iň amatly usuly hökmünde köpden bäri ulanylýar. Ýururdumyzda bu usul ýakynda ulanylýar.

Bu usulda suw şlangyndan, dürli berkidijilerden we suwuň akýan deşikleri bolan inçe diwarly polietilen turbadan ybarat. Olar biri-birinden dürli aralyklarda ýerleşýär. 20 sm we 100 sm bolup biler. Suw üpjünçiligi şlangy lenta dakylandan soň, bu deşiklerden suw akyp başlaýarMade on
Tilda